Algemene Voorwaarden

Kristal Clinics is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81334834 en is gevestigd aan de Noorderhavenkade 158C, 3038XV te Rotterdam.

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Kristal Clinics is een Beslotn Vennootschap. Onder Kristal Clinics wordt tevens verstaan de daarin werkzame gecertificeerde medici door Kristal Clinics ingehuurde derden.
 3. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep bedrijf.
 4. Cliënt: de Opdrachtgever die een behandelingsovereenkomst aangaat met Dienstverlener.
 5. Dienstverlener: de rechtspersoon die diensten aan Cliënt aanbiedt, hierna: Kristal Clinics.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Cliënt tot het verrichten van Behandelingen door Kristal Clinics.
 7. Behandelingen: de behandelingen die Kristal Clinics aanbiedt zijn filler- en botoxbehandelingen, skin therapy en permanent makeup.
 8. Opdracht: de uitvoering van de behandelovereenkomst door Kristal Clinics terzake van de door de klant aangevraagde behandeling(en).
 9. Overeenkomst: de overeenkomst tot behandeling waartoe Cliënt opdracht heeft gegeven aan Kristal Clinics.
 10. Website: de website, die Kristal Clinics gebruikt is kristalclinics.nl
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kristal Clinics , elke overeenkomst tussen Kristal Clinics  en Cliënt en op elke dienst en/of product dat door Kristal Clinics  wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kristal Clinics , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Cliënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Kristal Clinics  aan Cliënt aangeven op welke wijze Cliënt de algemene voorwaarden kan inzien.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Kristal Clinics  is overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten met Cliënt.
 4. Indien een meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk geheel nietig zijn worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 1. Alle door Kristal Clinics  gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. De door Kristal Clinics  gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Kristal Clinics is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Kristal Clinics  het recht een overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Kristal Clinics  gegronde reden te weigeren
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Kristal Clinics  niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand).
 4. Levertijden in offertes van Kristal Clinics  zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kristal Clinics  niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
 7. Kristal Clinics  heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een overeenkomst weigeren. Een dergelijke weigering geeft Koper geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de opdracht.
 8. Indien meerdere Opdrachtgevers en/ Cliënten samen een opdracht plaatsen waardoor een overeenkomst tot stand komt dan wel meerdere opdrachten worden samengevoegd waardoor een overeenkomst tot stand komt, dan is iedereen van de afzonderlijke Cliënten aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.
 9.  
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt een opdracht aan Kristal Clinics  geeft voor het uitvoeren van een of meerdere behandelingen tot het verrichten van cosmetische handelingen.
 2. Cliënt kan slechts een behandelovereenkomst aangaan indien vastgesteld is dat Cliënt:
  1. De leeftijd van 18 jaren heeft bereikt en een daartoe rechtsgeldig legitimatiebewijs heeft overlegd;
  2. Voorafgaand aan de behandelovereenkomst duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over de behandeling, de mogelijke risico’s en gevolgen, het eventuele te verwachten resultaat, nazorg van de behandeling, kosten van de behandeling en wijze van betaling en de bedenktijd om tot een redelijke beslissing te komen, tijdstip van behandeling;
  3. Ingeval van begeleiding, opvang en/ bereikbaarheid, Cliënt de instructies opvolgt.
  4. Op de hoogte is van de contactpersoon bij Kristal Clinics ingeval van complicaties, en direct contact opneemt zoals besproken tijdens de instructies.
  5. Het behandelingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld (anamneseformulier);
  6. Alle vragen over de behandeling gesteld en beantwoord zijn.
 3. Kristal Clinics is niet gehouden aan een Aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Kristal Clinics aan Cliënt.
 5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de diensten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en direct na aanschaf geleverd worden.
 6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de uit de behandelingsovereenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.
 7. Tijdens de intake is Opdrachtgever verplicht om de gegevens van de contactpersoon op te geven alsmede diens bereikbaarheid.
 8.  
 1. Kristal Clinics zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is Kristal Clinics niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Glam Injectables, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Kristal Clinics is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/ aangevuld dient te worden is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Kristal Clinics is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Kristal Clinics Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meerwerkzaamheden.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Kristal Clinics de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Kristal Clinics gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 1. Kristal Clinics kan de overeenkomst schorsen indien Opdrachtgever en/ Cliënt het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan, niet meewerkt of onvoldoende informatie heeft verstrekt waardoor Kristal Clinics geen aanvang kan maken met de uitvoering van de behandelingen.
 2. Indien de aanvang, voortgang of uitvoering van de behandeling wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld sprake is van een doordat Opdrachtgever niet niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Kristal Clinics er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Kristal Clinics recht op een redelijke verlenging van de behandeling op te starten, uit te voeren afronden. Kristal Clinics is nimmer gehouden tot het voldoen van enige schadevergoeding aan opdrachtgever en/ Cliënt tengevolge van de vertraging.
 3. Zowel Opdrachtgever als Kristal Clinics kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk of schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd de betreffende onderneming eindigt door liquidatie anders dan het samenvoegen reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Kristal Clinics nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/ schadevergoeding. Kristal Clinics is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
 1. Reeds gemaakte afspraken die vanaf 48 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, waarbij Cliënt niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, wordt de aanbetaling ingehouden.
 2. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van Kristal Clinics als leidend.
 3. Kristal Clinics zal ingeval van opzegging van de afspraak door Cliënt, zich naar redelijkheid inspannen om de kosten van opzegging zoveel mogelijk te beperken
 1. De artsen van Kristal Clinics kunnen bij de behandeling gebruik maken van medicijnen en andere medische hulpmiddelen die geregistreerd zijn.
 2. Indien Cliënt verzoekt om een second opinion, is Kristal Clinics verplicht om dit verzoek op te volgen. Kristal Clinics zal op verzoek de resultaten van de second opinion bespreken met Cliënt.
 3. De behandelend artsen van Kristal Clinics handelen conform de op hen rustende zorgplichten van een goed opdrachtnemer, alsmede de eisen en richtlijnen die conform de pressionele standaard van de beroepsgroep gelden.
 4. Kristal Clinics houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van de Cliënt. Hierin worden gegevens verzamelt over onder meer evt. medicatiegebruik, de uitgevoerde behandeling(en), resultaten, klachten en overige relevante informatie.
 1. Opdrachtgever en/ Cliënt is verplicht mee te werken op eerste verzoek van Kristal Clinics.
 2. Ingeval van ziekte, medicatiegebruik of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de eventuele uitvoering van de behandeling, dient dit vooraf besproken te worden met de desbetreffende arts.
 3. Cliënt dient zo spoedig mogelijk Kristal Clinics te informeren indien Cliënt een reeds geplande afspraak niet kan nakomen.
 1. Alle prijzen zijn voor particulieren inclusief btw. De getoonde prijzen dienen op locatie van Kristal Clinics bij voorkeur per Pin betaald te worden nadat de behandeling heeft plaatsgevonden al is Contant ook mogelijk.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan er in termijnen betaald worden indien en voor zover Kristal Clinics uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven. In welk geval het openstaande bedrag per factuur binnen de betalingstermijn van 14 dagen betaald dient te zijn.

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/ zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

 1. Kristal Clinics gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Kristal Clinics de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@kristalclinics.nl
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Kristal Clinics verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Kristal Clinics tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Kristal Clinics op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 1. Kristal Clinics heeft het recht om de ontvangen door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
 2. Kristal Clinics is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Kristal Clinics is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 1. Kristal Clinics is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Kristal Clinics wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Kristal Clinics, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Kristal Clinics zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Kristal Clinics buiten haar invloedssfeer vallen (voorzien en onvoorzien) die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan één maand, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 1. Indien het verrichten van diensten en/ uitvoeren van behandelingen door Kristal Clinics leidt tot aansprakelijkheid van Kristal Clinics, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten.
 2. Kristal Clinics is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/ geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Kristal Clinics geleverde diensten.
 3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Kristal Clinics per gebeurtenis per jaar uitkeert.
 4. Kristal Clinics is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is kan zijn van enig handelen nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/ onjuiste) informatie op de website die van gelinkte websites.
 5. Kristal Clinics is niet verantwoordelijk voor fouten en/ onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Kristal Clinics staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Kristal Clinics verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Kristal Clinics sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Kristal Clinics vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Kristal Clinics binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 1. Kristal Clinics en Opdrachtgever/Cliënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cliënt worden er geen gegevens van Cliënt aan Opdrachtgever verstrekt.
 2. Indien Kristal Clinics Opdrachtgever en/ Cliënt op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet bevoegde rechter aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Kristal Clinics zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Kristal Clinics niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Kristal Clinics en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Kristal Clinics berusten uitsluitend bij Kristal Clinics en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Kristal Clinics rusten te openbaren en/ te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kristal Clinics. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Kristal Clinics opgeleverde zaken, dient Kristal Clinics expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Kristal Clinics rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Kristal Clinics is gerechtigd om de beelden die zij gemaakt heeft van Cliënten, welke een behandeling hebben ondergaan, op haar website en/ social media kanalen plaatsen ten behoeve van eigen promotie en/ publiciteit met (voorafgaande) expliciete toestemming van de Cliënt.
 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/ bescheiden die hij aan Kristal Clinics verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Kristal Clinics van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Kristal Clinics voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, sofware of informatiedragers aan Kristal Clinics verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 1. Indien Opdrachtgever en/ Cliënt niet tevreden is over de dienstverlening, de totstandkoming en/ uitvoering van de behandelingsovereenkomst van Kristal Clinics is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@kristalclinics.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/ toegelicht zijn, wil Kristal Clinics de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Kristal Clinics zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien dat niet lukt, kan Opdrachtgever en/ Cliënt een klacht indienen bij het klachtenportaal Zorg. Dat kan via info@klachtenportaalzorg.nl via het digitale klachtenformulier op klachtenportaalzorg.nl.
 5. In het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg en het geschillenreglement van de Stichting Geschilleninstantie KPZ staan de voorwaarden en regels voor klachtenbehandeling en geschiloplossing.
 1. Op de rechtsverhouding tussen Kristal Clinics en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Kristal Clinics kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Kristal Clinics en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank in Rotterdam.